Wednesday, April 18, 2012

अबोल वेदना

एक भकासपणा
उगीचच वेढून राहिलेला
एक उदासपणा
उगीचच खेटून राहिलेला

समोर वाट दिसते
म्हणून चालत रहायचं
समईत तेल शिल्लक आहे
म्हणून जळत रहायचं

मनाचा स्वतःशीच संघर्ष
मनाची स्वतःशीच ओढाताण
मनाचीच मनावर फुंकर
मनाचेच मनाला बाण

जखम अशी की
झाकताही येऊ नये
वेदना ठुसठुसली तरी
सांगताही येऊ नये

सर्वांमध्ये मिसळूनही
मी अलग, अलिप्त
एक भावना मनाच्या तळाशी
दडून निद्रिस्त, सुप्त


--शुभा मोडक (२७-फेब्रुवारी-१२)

No comments:

Post a Comment