Tuesday, April 17, 2012

तुझा आठव

तुझ्या पैंजणांचा मला भास आहे
तुझ्या चाहुलीची मला आस आहे

तुझ्या कंकणांचा सखे नाद मंजुळ
तुझ्या कुंतलांचा मला पाश आहे

तुला वाहतो नित्य श्वासांतुनी मी
तुझ्या आठवांचा मला ध्यास आहे

कसा साहतो हा दुरावा सखे मी
जरी मीलनाचा मधूमास आहे

--शुभा मोडक (२२-जून-१०)

No comments:

Post a Comment