Monday, April 16, 2012

देशील तू साद?


तू समोर आलास की
शब्द ओठांआडच राहतात
तू दूर गेलास की
हवेत विरून जातात


रोज निर्धार करते
आज तुला सांगायचंच
पण शब्द अडखळतात
अन् घडत जातं नेहेमीसारखंच!


मी ठरवलंय, आज
तुला सर्व काही सांगणार
पण, तू माझ्या प्रेमाचा
अव्हेर तर नाही ना करणार?


माझ्या प्रेमाच्या हाकेला
देशील तू साद?
जगाने पाठ फिरवली
तरी देशील मला साथ?


--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment