Friday, March 30, 2012

डोळे हे जुलमी गडे!

जे तुझ्या ओठांवर येत नाही
ते तुझ्या डोळ्यांत वाचता येतं
म्हणूनच तू न सांगता सुद्धा
मला तुझ्या मनातलं कळतं

----------------------------------

कसं जमतं तुला हे
नजरेने संवाद साधणं
एक शब्दही न बोलता
सर्व भावना व्यक्त करणं

----------------------------------

शब्दावाचून जाणून घे तू
भाव माझ्या मनातला
हळूच अलगद टिपून घे तू
अर्थ मुक्या शब्दातला

----------------------------------

शब्दांपेक्षा तुझी अबोल शांतताच
मला अधिक आवडते
कारण शब्दांपेक्षा तीच
अधिक जवळीक साधते

----------------------------------

सगळ्याच गोष्टी ओठांवर येत नाहीत
त्या नजरेतून व्यक्त करायच्या असतात
शब्दांची सोबत नसली तरी
आपोआप जाणून घ्यायच्या असतात

--शुभा मोडक

No comments:

Post a Comment